دوره و شماره: دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص) - شماره پیاپی 13، اردیبهشت 1386، صفحه 1-304 (زمستان 85 و بهار 86، سال چهارم و پنجم) 

سخن سردبیر

سرمقاله (ویژه نامه پیامبر اعظم)

صفحه 2-2

مجتبی الهی خراسانی


در حدیث دیگران

صفحه 235-248

مهدی سالاری