دوره و شماره: دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی) - شماره پیاپی 11، پاییز 1385 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست

علمی تخصصی

2. از نسل آفتاب

صفحه 5-13

مهدی قاسمی؛ سید حجت عارفی


4. مسافر نجف

صفحه 26-31

محمد عباس زاده پهلوان


6. پیشگام هدایت

صفحه 45-50

مرتضی ولیان پور


7. بر کرانه ی دنیا

صفحه 51-56

علیرضا مازاریان