فهرست

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2006.63928

عنوان مقاله [English]

Index

سخن جستار..................................................................................................... 2

بخش اول: بر فراز فقاهت و پارسایی

(جستارهایی از حیات عالم ربانی، آیت الله العظمی میرزا علی فلسفی طاب ثراه)

 

از نسل آفتاب/ مهدی قاسمی و  سیدحجت عارفی............................................... 5

تکاپوی دانش در تهران/ سیدمهدی نریمانی......................................................... 14

مسافر نجف/محمد عباس‌زاده‌پهلوان.................................................................... 26

بر کرسی تعلیم/محمد رضا ملایی...................................................................... 32

پیشگام هدایت/مرتضی ولیان‌پور......................................................................... 45

برکرانه‌ی دنیا/علیرضا مازاریان............................................................................ 51

جلوه‌ی دیانت در سیاست/سیدمهدی روح‌بخش.................................................. 57

بخش دوم: مقالات فقه و مبانی اجتهاد

مدارک روایی قاعده‌ی «لا ضرر و لاضرار‌»/محمد رضا ملایی................................ 77

دفاع مشروع در آینه‌ی فقه و حقوق جزای ایران/سیدمهدی روحبخش................ 94