فرایند پذیرش مقالات

در حال حاضر پذیرش مقالات جدید نداریم.

مقالات خود با موضوع فقه و اصول را می توانید به فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی به آدرس زیر ارسال فرمایید:

http://jostar-fiqh.maalem.ir/