جستارهای علمی طلبگی (فصلنامه تخصصی) (JET) - فرایند پذیرش مقالات