دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1384، صفحه 1-56 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست

صفحه 3-3


علمی تخصصی

2. معرفت شناسی

صفحه 9-15

زهره خرسندی


4. مسألة تقلید از اعلم

صفحه 22-30

سید کمال الدین موسوی