مسألة تقلید از اعلم

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

 
با توجه به اینکه برخی از فقهاء، تقلید از اعلم را واجب و برخی تقلید از غیر اعلم را نیز جایز می‌دانند، مقالۀ حاضر به دنبال رهیافتی روشن از این بحث برای تقلید مکلف عامی است. نگارنده، قول وجوب تقلید از اعلم در مسألۀ تقلید اعلم ‌را پذیرفته و وظیفۀ اعلم و مکلف را بررسی و بیان می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The imitation (Taqlid) from nobility (A`lam)

نویسنده [English]

  • S. Kamal al-din Mousavi