دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1384، صفحه 1-50 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست

علمی تخصصی

2. هستی شناسی

صفحه 10-17

طاهره سعیدیان


3. شناخت یهود

صفحه 18-27

مجید نعیمی جمال