ترور و آموزه های نبوی (ص)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی افق / دانش پژوه دوره عالی فقه اسلامی مقارن / گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد

چکیده

در این مقاله ترور در فرهنگ علوم سیاسی و ادبیات عرب تعریف شده است و واژه های بیانگر این مفهوم در روایات بررسی گردیده است.
در زمان پیامبر (ص) به کشتن برخی از مشرکان و یهودیان بر می خوریم که توسط اصحاب انجام گرفته است. این نوشتار گزارشی تاریخ از آن را بیان کرده و به مقایسه گفتار پیامبر مبنی بر منع ترور پرداخته است.
در پایان، فلسفه اقدام پیامبر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Ali Elahi Khorasani