دوره و شماره: دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث) - شماره پیاپی 29، فروردین 1390، صفحه 1-168 (سال هشتم و نهم - زمستان 89 و بهار 90) 

علمی تخصصی

تجرید قرآن از روایات

صفحه 9-20

محمد الهی خراسانی


شناخت نامه کتب تاریخ حدیث شیعه

صفحه 123-144

محمد مروارید؛ محسن قائمی نیک