شناسنامه (ویژه قرآن و حدیث)

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2010.21609

چکیده

فصلنامة علمی ـ فرهنگی جستار
نشریة داخلی دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی و تبلیغی
‌معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
سال هشتم و نهم، شمارة 29و30، زمستان و بهار 1389 و1390
*
مدیر مسئول: مجتبی الهی خراسانی(معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)
مسئول اجرایی: هادی مصباح‌الهدی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب الفبایی):
مجتبی الهی خراسانی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
محمّدحسن ربانی بیرجندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
علی رضایی تهرانی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
محمّدتقی شوشتری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
علی‌رضا صابری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فرهنگ و تاریخ)
سید مهدی علمی حسینی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
جعفر مرادی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
هادی مصباح‌الهدی(مسئول اجرایی فصلنامة جستار)
سید محمّدحسن مددی الموسوی(مدیر گروه آموزشی زبان)
محمّد نوروزی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)
*
مشاوران و ارزیابان این شماره(به ترتیب الفبایی):
دکتر سید مصطفی احمدزاده / حجت‌الاسلام‌ محمد الهی خراسانی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمانی / جناب استاد احمد رضوانی / حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی دلبری / / جناب آقای سید مهدی علمی حسینی / حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد موسوی / استاد ناصر (ابوعلی) النجفی / جناب آقای مصطفی هدایی
*
همکاران این شماره:
محمّد صادقیان (مسئول هم‌آهنگی حلقه‌های علمی و تبلیغی و دبیر حلقة فرهنگ و جامعه)
حجت الاسلام محمد الهی خراسانی (دبیر حلقه علمی حدیث)
کاظم مصباح (کارشناس گروه آموزشی قرآن و دبیر حلقه علمی قرآن برادران)
حجت الاسلام مهدی قاسمی (کارشناس گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد و دبیر حلقه علمی افق)
سیدمهدی رضوی (اطلاع‌رسانی)
روح‌الله زینلی (ویراستاری)
سید عباس سلمان‌زاده (نمونه‌خوانی)
کمیل بیک (طراحی جلد و چاپ)
مطالب نشریه، الزاماً دیدگاه جستار نیست. جستار در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
پست الکترونیک: jostar@ymail.com

عنوان مقاله [English]

no