دوره و شماره: دوره 9، 27و28 (ویژه تاریخ پژوهان معاصر حوزه) - شماره پیاپی 27، تیر 1389، صفحه 1-122