شناخت نامه کتب تاریخ حدیث شیعه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

دانش‌پژوه حوزه علمیه مشهد و عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

تاریخ حدیث شیعه از جمله مهمترین موضوعات علوم حدیث به شمار می روند. ریشه یابی حدیث شیعه در زمان پیامبر، خلفا و ائمه، منع تدوین حدیث،  بررسی چگونگی شکل گیری اولین متن های مدون حدیثی در شیعه، صحائف منسوب به امامان شیعه، سرگذشت حدیث در سده اول هجری و تفاوت های تاریخ حدیث در بین اهل سنت و شیعیان از جمله مسائلی است که در این عنوان قرار می گیرند.در نوشتار حاضر تمام کتاب های مربوط به موضوع تاریخ حدیث  شیعه به اجمال معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Bio-bibliography of the History Books of Shī‘a Hadīth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Morvarid
  • Mohsen Ghaemi Nik
Researcher of Theological Center of Mashhad and members of Hadīth’s Panel
چکیده [English]

The history of Shī‘a’s Hadīth is considered one of the most important issues of Hadīth’s sciences. Tracing the root of Shī‘a Hadīth in the time of the Holy Prophet, Caliphs and Imams, the prohibition of Hadīth’s compilation, examination of the  circumstances of  formation of the first compiled hadīth texts in Shī‘a, scriptures ascribed to Shī‘īte Imams, the story of hadīth in the first century A.H. and the differences of the history  of hadīth between  Sunnites and Shī‘ītes; are among the issues which are included in this subject. In the presented writing, all of the books related to the subject of the  history of hadīth’s are briefly introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history of hadīth’s
  • Shī‘īt’s history of hadīth’s
  • Prophet’s hadīth
  • compilation of hadīth
  • change of hadīth
  • hadīth collections
  • hadīth school of Qum