دوره و شماره: دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2) - شماره پیاپی 20، پاییز 1387، صفحه 1-264