دوره و شماره: دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2) - شماره پیاپی 20، مهر 1387، صفحه 1-264 

سخن سردبیر

سرمقاله (قواعد فقه 2)

صفحه 3-8

مجتبی الهی خراسانی


علمی تخصصی

قاعده عدل و انصاف

صفحه 10-33

علی الهی خراسانی


نفی حرج

صفحه 34-54

رضا میهن دوست


عموم در حجیت بینه

صفحه 148-179

محمدرضا برات نژاد


قاعده اضطرار

صفحه 180-199

محمد رضا ملایی