قاعده نفی سبیل

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

«نفی سبیل» از مهم‌ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل‌سنّت، به شمار می‏آید. فقیهان از دیرباز این قاعده را مورد کنکاش قرار داده‏اند، امّا با توجه به ارزش‌مندی این قاعده و تعیین‌کننده بودن آن در روابط بین‌الملل و ... باید پذیرفت این قاعده جای کار بسیار دارد.
نگارنده در این نوشتار پس از تبیین مفاد و مدرک قاعده از منابع امامیّه و اهل‌سنّت، به پیشینة تحقیق در این مورد پرداخته است و پس از آن ادلّة این قاعده و مصادیق و حیطة آن را مورد بررسی قرار می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Rule ‘Nafye Sabil’ (= Rejection of Foreign Influence)

نویسنده [English]

  • S. Mahdi Narimani
چکیده [English]

Rejection of Foreign Influence is one of the most important jurisprudential rules which is considered as a main proof for many of Shiite and Sunnite jurisprudents. Since long ago, the Islamic jurisprudents have deeply examined this rule, but considering that the rule is a greatly valuable one and its being decisive in international relations and so on, we should accept that there is a lot to do with this rule.
In this essay, the writer first explains the content and proofs of this rule in Shiite and Sunnite sources, and then reviews the related literature on this subject , and then examines the reasons for this rule, the areas of its function and its practical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nafye Sabil (=Rejection of Foreign Influence)
  • Nafay Saltanat (=Rejection of Foreign Dominance)
  • the relations of Muslims and the non-Muslims
  • jurisprudential rules
  • dominance of non-Muslims over Muslims
  • Nafye Sabil Tashri’i (=Rejection of Foreign Influence in the Islamic Canon Law)