بررسی قاعده بینه و یمین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

قاعدة «البیّنه و الیمین» از مهم‌ترین و مشهورترین قواعد فقهی باب قضاء می‌باشد که همة فرق اسلامی آن را پذیرفته‌اند. مدرک این ‌قاعده، روایت نبی اکرم (ص) است: «و البینّى علی المدّعی و الیمین علی منکر»، که در بین فقها نیز به همین نام مشهور است.
قانون مدنی نیز این ‌قاعده را یکی از ادّلة اثبات دعوی شمرده است. این ‌قاعده، حاکم بر تمام ابواب منازعات است؛ اما با همة فراگیری آن، مواردی مانند قسامه از این قاعده خارج شده‌اند. این ‌قاعده دارای شروطی است که به آن‌ها اشاره می‌شود. طبق این ‌قاعده، وظیفة اولیّه، متوجه مدّعی و وظیفۀ ثانویه، متوجه منکر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Rule ‘Evidence and Oat

نویسنده [English]

  • Reza Melvandi
چکیده [English]

The rule ‘Evidence and oath’ is one of the most important and most famous jurisprudential rules in the field of ‘judgment’, and all Islamic sects have confirmed it by common consent.
The proof for this rule is a tradition quoted from our holy prophet Mohammad (PBUH):
“The proof (evidence) is to be presented by the claimant and the oath is to be presented by the denier.” This rule is famous among the Islamic jurisprudents by the same name.
 
 
The civil law also counts the rule one of the evidences for claim proof. It is effective in all sections of discussions about ‘disputes’; in spite of all its inclusiveness , however, such cases as ‘compurgation’ have been excluded from this rule. There are some conditions for this rule that will be mentioned. According to this rule, the primary duty belongs to the claimant and the secondary duty to the denier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clamant
  • denier
  • evidence
  • oath
  • civil law
  • the Sunnite
  • compurgation