نفی حرج

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

قاعدة «نفی‌حرج» از مهم‌ترین قواعد فقهی است که به استناد آن حکم حرجی و مشقّت‌زا نفی می‌شود. این قاعده از دیرباز در دامن قاعدة «لاضرر» رشد کرده و نخستین کسی که به گونه‌ای مستقل بدان پرداخته، مرحوم ملاّ احمد نراقی است. فقها برای اثبات آن به ادلّة چهارگانه تمسّک جسته‌‌اند و عمده دلیل این قاعده، کتاب و سنت است. مفاد ادلّة لاحرج، نفی حکم حرجی شخصی است که بر ادلّة اولیه حاکم بوده و دربرگیرندة امور عدمی ‌و احکام وضعی به نحو رخصت است. نگارنده به قاعدة «نفی ‌حرج» در فقه اهل‌سنّت و حقوق مدنی ایران اشاره کرده و کاربرد آن را به تصویر کشیده است.

تازه های تحقیق

مفاد ادلّة لاحرج، نفی حکم حرجی شخصی است که بر ادلّة اولیه حاکم بوده و دربرگیرندة امور عدمی ‌و احکام وضعی به نحو رخصت است. نگارنده به قاعدة «نفی ‌حرج» در فقه اهل‌سنّت و حقوق مدنی ایران اشاره کرده و کاربرد آن را به تصویر کشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Religion Never Wants Trouble for People "A Survey of the rule of Exclusion heaviness"

نویسنده [English]

  • reza mihan-doost
چکیده [English]

The rule of exclusion of heaviness (excluding very difficult situations from legal rules) is among the most important jurisprudential rules, based on which excruciating laws are excluded. This rule has long developed from the rule of ' rejecting harm/loss', and the first scholar who has dealt with it independently was late Mulla Ahmad Naraqi.
The jurisprudents have resorted to a quarter of reasons to prove the above mentioned rule, and the main reason supporting the rule is the Holy Qur'an and the Tradition (i.e. the manners and actions of the holy Prophet). The main content of the reasons supporting the rule of exclusion of heaviness is canceling a personal rule that had governed the previous reasons and including existent affairs and situational rules as a leave. The writer of this essay has mentioned the rules of ' exclusion of heaviness' in the Sunnite jurisprudence and Iran's civil law and has portrayed the function of the rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exclusion of heaviness
  • jurisprudential rules
  • canceling
  • excruciating rules
  • rejecting harm/loss