قاعده میسور

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقة علمی افق دانش پژوه دورة عالی فقه مقارن

چکیده

: این مقاله، گزارشی از قاعدة «المیسور لایسقط بالمعسور» و مفاد آن در فقه شیعه و عامه و حقوق ایران است. قاعدة مزبور هر چند مفهومی پردامنه دارد، اما در عمل مورد بی‌مهری قرار گرفته و در مواردی هم که مورد استفاده قرار گرفته فقط به عنوان یک موید ـ و نه بیشتر ـ به آن نگریسته شده، تا جایی که قاعده‌ خواندن آن در فقه مورد تردید قرار می‌گیرد.
این قاعده در فقه امامیه مستندات محکمی ندارد و گروهی از فقهای شیعه این قاعده را به برکت شهرت مورد اطمینان خویش قرار داده‌اند، تا جایی که اگر این شهرت نبود شاید این قاعده را فقط در کتب اهل‌سنّت می‌یافتیم.
در کنار توصیف قاعده، نقد و نظرهای مولف نیز از نظر خواننده می‌گذرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Principe of Al-Maysūr lā yasqtiv bi al-mas‘ur

نویسنده [English]

  • S. Hojjat Arefi
: al-mas‘ur, al-maysūr lā yasqtiv bi al-mas‘ur, la yatrik al-maysūr bi al-mas‘ur, idha amartukum bi amrin fa'tū minhu bi mā astata‘tum, mā lā yudrik kulluh lā yutrik kulluh.
چکیده [English]

What is presented in this article is a report on the content of the principle of Al-Maysūr  lā yasqtive bi al-mas‘ur, that is prepared in such parts as introducing  the principle briefly, usage  in Sh'ite and Sunni jurisprudence law, contents  of principle among Sh'ite and sunnis, evidences and  reasons of principle among this two sects and also quiddity and its principle jurisdiction.
Furthermore, along the description of principle, the author’s criticmis and ideas have also been referred too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : al-mas‘ur
  • al-maysūr lā yasqtiv bi al-mas‘ur
  • la yatrik al-maysūr bi al-mas‘ur
  • idha amartukum bi amrin fa'tū minhu bi mā astata‘tum
  • mā lā yudrik kulluh lā yutrik kulluh