دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 1-48 (سال اول، پیش شماره دوم، تابستان 1381 فصلنامه داخلی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان) 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست

صفحه 2-2


علمی تخصصی

2. درآمدی بر روانشناسی تبلیغ

صفحه 4-9

سیدرضا مرویان حسینی