نویسنده = محمد مروارید
تعداد مقالات: 4
1. بررسی حجیت اطمینان در ارزیابی صدوری حدیث

دوره 9، 31و32 (ویژه حدیث)، تابستان 1390، صفحه 34-46

محمد مروارید


2. آیت الله نمازی و درنگی در دو اثر رجالی وی

دوره 9، 31و32 (ویژه حدیث)، تابستان 1390، صفحه 136-148

سید علی اکبر گندمی؛ محمد مروارید


3. بررسی اعتبار رجالی « جابر بن یزید جعفی »

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، بهار 1390، صفحه 92-111

محمد مروارید


4. شناخت نامه کتب تاریخ حدیث شیعه

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، بهار 1390، صفحه 123-144

محمد مروارید؛ محسن قائمی نیک