نویسنده = سید حجت عارفی
قاعده میسور

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 200-213

سید حجت عارفی


تبعیت عقد از قصد

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 74-87

سید حجت عارفی


از نسل آفتاب

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 5-13

مهدی قاسمی؛ سید حجت عارفی


ماهیت حکم ارشادی

دوره 4، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 15-20

سید حجت عارفی