نویسنده = خدیجه هاشمی
مقایسه مبانی خداشناسی در الهیات آلوین پلنتینگا و قرآن

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، فروردین 1387، صفحه 202-224

خدیجه هاشمی


هرمنوتیک و معرفت‌شناسی دینی

دوره 5، شماره 17، دی 1386، صفحه 176-192

خدیجه هاشمی


ارتباط عقل و وحی

دوره 5، شماره 15، تیر 1386، صفحه 98-127

خدیجه هاشمی