مقایسه مبانی خداشناسی در الهیات آلوین پلنتینگا و قرآن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حکمت(شاخه خواهران)

چکیده

در این مقاله مبانی خداشناسی در الهیات از دیدگاه آلوین پلنتینگا و قرآن‌کریم مقایسه شده ‌است. نگارنده، ابتدا پیشینة خداشناسی در الهیات غرب را بیان نموده و سپس به گزارش مبانی خداشناسی از دیدگاه آلوین پلنتینگا ـ یکی از نمایندگان مهم معرفت‌شناسی اصلاح شده ـ پرداخته است. در ادامه، مبانی خداشناسی از دیدگاه قرآن‌کریم گزارش شده و سپس دیدگاه پلنتینگا و قرآن، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته ‌است. نویسنده در پایان نتیجه گرفته ‌است که هر چند نظریة پلنتینگا، از کارآیی قابل قبولی برخوردار است، اما برتری دیدگاه قرآن در این زمینه کاملاً مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Basics of Metaphysics in the viewpoints of Alvin Plantinga and the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • Kadije Hashemi
Member of Scientific Panel of Hekmat(women’s branch)
چکیده [English]

In this essay the basics of theology in mtaphysics from Alvin Plantinga's point of view and the Holy Qur'an are compared. The writer first explains the history of theology in western divinity and then describes the basics of theology from Plantinga's point of view- one of the important representatives of reformed epistemology - after that the basics of theology from the Holy Qur'an's point of view are described and then theses points of views are compared. At the end the writer concludes that although the theory of Plantinga has an acceptable efficiency, but the superiority of the Quran's point of view in this regard is most obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theology
  • Alvin Plantinga
  • Basics of theology
  • theology in the Holy Qur'an
  • tending toward analogy
  • assuming foundation
  • reasoning