نویسنده = علیرضا مازاریان
کتاب شناسی استاد ربانی بیرجندی

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 145-153

علیرضا مازاریان


کتاب شناسی استاد حدیث پژوه، محمد حکیمی

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 154-168

علیرضا مازاریان


زیان و فریب در فقه (قاعده غرور)

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 88-100

علیرضا مازاریان


بر کرانه ی دنیا

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 51-56

علیرضا مازاریان