موضوعات = مدل‌سازی نظام‌های آموزشی
تعداد مقالات: 3
1. علامة عسکری و تحول در نظام آموزشی حوزه

دوره 7، شماره 23.24، تابستان 1388، صفحه 236-247

سید رضا موسوی


2. نیم نگاهی به نظام آموزشی حوزة خواهران

دوره 7، شماره 23.24، تابستان 1388، صفحه 248-260

فهیمه رئوف