نویسنده = رمضان پور، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی قاعده اقرار

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، پاییز 1387، صفحه 125-147

محمدرضا رمضان پور