موضوعات = نظریه‌پردازی تفسیری
درنگی در آیات آغازین سوره عبس

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، اردیبهشت 1386، صفحه 117-126

علی قویدل


نقد گمانه های دکتر نصرحامد ابوزید

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 26-37

سیدمرتضی حسینی شاهرودی