کلیدواژه‌ها = آیات بشارت به نبی اکرم (ص)
حکایت سه هزار سال نشنیدن !

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، اردیبهشت 1386، صفحه 3-13

مهدی قاسمی