کلیدواژه‌ها = تعریف پیشینی متکلمان شیعی
تامّلی معنا شناختی در واژه های امام و امامت

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، فروردین 1391، صفحه 78-90

هادی یساقی