تامّلی معنا شناختی در واژه های امام و امامت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

در این نوشتار سعی شده است با بررسی مسألۀ امامت، معنی لغوی و اصطلاحی آن در میان متکلمان شیعی و غیر شیعی شناسانده شود، لذا در این مسیر پس از جمع‌آوری مهم‌ترین تعاریف، با توجه به تأثیرات پیش فرض‌های هر گروه در تعریف‌هایشان این نکته یادآوری می‌‌شود که اگر چه در تعاریف امامت از لحاظ ظاهری و لفظی همانندی‌هایی هست، اما با دقت در پیشینی بودن تعریف نزد متکلمان شیعی و پسینی بودن آن نزد متکلمان غیر شیعی، تفاوت اساسی این دو نگاه روشن می‌‌شود، نیز بدین ترتیب دلیل نوعی سردرگمی‌ متکلمان غیر شیعی در هنگام تعریف از امامت که به تضاد در تعریف و گفتار ایشان، با کردارشان ( در این مسألۀ مهم انجامیده) را نیز درمی‌‌یابیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Deliberation on the Cognitive Meaning of Imam and Imamate Words

نویسنده [English]

  • Hadi Yasaqi
Member of scientific Panel of Theology Department of Brothers
چکیده [English]

In this article, by studying Imamate issue, it has been tried to declare its lexical and idiomatic meanings among Sh’ite and Non-sh’ite. After collecting the most important definitions, based on the effects of each group’s presumption, it is mentioned that although there are some similarities in terms of external and verbal concept, regarding this definition as a priori among Shiats theologians and as a posteriori among Non-Shi’ite theologians, the main difference is obvious. We can also realize the reason of why the Nonshiats theologians are confused, which leads to the contradiction between their definition and their idea when they define Imamate. There is also contradiction in their act with what they define for Imamate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam and Imamate in lexical meaning
  • Imam and Imamate in theological term
  • Sh’ite theologians’ a priori definition
  • Nonshiats theologians’ a posteriori definition
  • perceptions