کلیدواژه‌ها = قاعده اقرار
واکاوی قاعده اقرار

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 125-147

محمدرضا رمضان پور