نویسنده = مرتضی ولیان پور
تطبیق قاعده «لا‌ضرر» بر قضیه «سمره»

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 214-240

مرتضی ولیان پور


بررسی «اصالت صحت»

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 10-26

مرتضی ولیان پور


عیاض و اثری کهن در حقوق و خصائص نبوی (ص)

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، اردیبهشت 1386، صفحه 283-304

مرتضی ولیان پور


پیشگام هدایت

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 45-50

مرتضی ولیان پور