کلیدواژه‌ها = ضرر
قاعده اضطرار

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 180-199

محمد رضا ملایی


تطبیق قاعده «لا‌ضرر» بر قضیه «سمره»

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 214-240

مرتضی ولیان پور