کلیدواژه‌ها = احکام ثانویه
قاعده اضطرار

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 180-199

محمد رضا ملایی