نویسنده = محمد عباس زاده پهلوان
مسافر نجف

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 26-31

محمد عباس زاده پهلوان