نگرش های کلی حاکم بر زندگی بنی اسرائیل از زبان قرآن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه مشهد، مدرسه عباسقلی خان

چکیده

نگرش های کلی حاکم بر زندگی، نقش بسزایی در شکل گیری سبک زندگی افراد دارد. قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت بشر در میان اقوام مختلف از عقاید و رفتارهای بنی اسرائیل مطالب فراوانی را مکرراً بیان می کند. این بیانات پربسامد، از یک سو نشان گر سبک زندگی ایشان است و از سویی دیگر، پیامدهای منفی این روش حیات را برای همه مخاطبان قرآن به تصویر می کشاند. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که قرآن کریم به خوبی نگرش های کلی بنی اسرائیل را که حاکم بر حیات آنها بوده است به تصویر کشیده است، و با توجه به آنچه از مجموع آیات و روایات پیامبر اسلام (ص) استنباط می شود، رسول اکرم (ص)، خطر تحمیل سبک زندگی بنی اسرائیل بر مسلمانان را شناسایی و مسلمین را از تقلید از سبک زندگی ایشان نهی فرموده اند. نگارنده بر آنست که با توجه به نگرش و زبان قرآن، می توان از مفهوم سبک زندگی برای مطالعه جوامع گذشته نیز بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The general attitude of the lives of the children of Israel from the language of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Mohammad Ashouri