جستارهای علمی طلبگی (فصلنامه تخصصی) (JET) - واژه نامه اختصاصی