مقایسۀ قاعدۀ اصولی با قاعده و مسألۀ فقهی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

این مقاله، به تعریف سه اصطلاح پرکاربرد در علم فقه و اصول یعنی قاعدۀ فقهی، مسالۀ اصولی و مسأله فقهی از منظر چند تن از محققان و مؤلفین کتب فقهی و اصولی پرداخته است. از نظر نویسنده، در تعریف مسالۀ اصولی، هر یک از تعاریف در حقیقت بازگشت به یک مطلب دارند و بنابر این هر کدام آن‌ها به جنبه‌ای از جهات مختلف مسالۀ اصولی، نگریسته‏ اند. در ادامه به شباهت‌ و تفاوت‌های قاعدۀ فقهی با مسألۀ اصولی و نیز تفاوت آن با مسألۀ فقهی پرداخته شده و به مستندات هر مطلب اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Osouli (principled) rules with the rule and jurisprudential issue

نویسنده [English]

  • S. Jamal al-din Mousavi