سیره پیامبراسلام( ص) در تربیت کودک

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

بی شک پایداری هر جامعه ای با پرورش نسل جدید تحقق م ییابد. که با تربیت نیکو و تعالیم اسلامی م یتوان بدان
دست یافت.
از این رو نگارنده م یکوشد تا با بررسی کوتاه سیره و سنت نبوی در تربیت فرزند به همه هدف تربیتی اهداف
شناختی، عاطفی، رفتاری بپردازد.
نخست باید توجه کرد که در سیره و سنت نبوی، موضوع تربیت کودک تا چه اندازه ضروری و ارزشمند است.
نیز از اموری که در تربیت کودک تاثیر فراوانی دارد، آموزش است، از این رو، خوب است بدانیم که توجه نمودن
والدین به اوقات فراغت و بازی کودکان تا چه اندازه بر آموزش آنان اثر م یگذارد.
ضرورت رعایت عدالت میان کودکان افق دیگری است که در پایان بدان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prophet of Islam (PBUH) and the upbringing of the child

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Rouhani moqaddam