معاد جسمانی در داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

بیشتر متکلّمین معاد را علاوه بر بعد روحانی، مشتمل بر بازگشت دوبارة انسان به عالم مادّه می‌دانند و قائلند که آیات و روایات در این معنی بسیار روشن و این امر از ضروریات دین است. یکی از آیات مورد استدلال ایشان، داستان زنده شدن مرغان به دست حضرت ابراهیم7 است. 
این مقاله صرفاًدر پی اثبات این است که آیة شریفه، نسبت به این ادّعا بی‌ارتباط است و ادعای صراحت، با مشکلات گونه‌گونی روبه‌روخواهد بود. مهم‌ترین اشکال این است که آیة شریفه، کیفیّت زنده کردن را بیان می‏کند نه زنده شدن و در واقع حضرت ابراهیم7 در این داستان، مظهر اسم «المُحیی» خداوند قرار گرفته‏ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Resurrection of the Body According to the Prophet Abraham's story

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Vakili
چکیده [English]

Most of theologians supposed that Resurrection Day means bringing man back to the materialistic world, and some of them claim that verses and traditions are really clear in this meaning, and resurrection is of religious necessities. One of the verses is referred to is the story of birds brought to life by prophet Abraham. In a book titled Resurrection, according to the authors, this verse is regarded as one of clear verses in resurrection of the body. In this article it is clarified that this noble verse, is totally unrelated to this claim, and the claim of clearing will be faced with various problems. Its most important problem is that the verse states the quantity of raising to life not coming to life and in reality prophet Abraham in this story is the manifestation of God's name ( The Reviver)(=Al-Mhi).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • resurrection of the body
  • transcendental wisdom
  • raise to life
  • (revival) (=ehya)
  • cause to death (bring to death) (=emateh)
  • prophet Abraham