مهارت خویشتن‌داری جنسی در قرآن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

نگارنده در این مقاله بعد از بیان مفهوم مهارت و کنترل، تلاش نموده فطری بودن غریزة جنسی را از نگاه آیات اثبات و راه‌کار ارضای صحیح غریزة جنسی را بیان نماید و در ادامة بحث، مهارت‌ها و راه‌کارهای کنترل و خویشتن‌داری جنسی را در قرآن که عبارت از مهارت‌های سه‌گانة شناختی، رفتاری و معنوی می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار داده است.
رسیدن به رستگاری که فلسفة آفرینش انسان است، در گرو عمل به دستورهای دینی و ترک محرمات امکان‌پذیر می‌باشد؛ از موارد ترک محرمات، ترک آلودگی جنسی است. روشن است که هرکس بخواهد در مسیر رستگاری قدم ‌نهد، برای ارضای غریزة جنسی نیاز به ازدواج شرعی دارد و در صورت آماده شدن شرایط ازدواج باید با شناخت صحیح به ترک رفتارهایی که موجب تحریک شهوت می‌شود، روی آورد و معنویت خود را تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Skill of Sexual Self-Control in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Abdolali Pakzad
چکیده [English]

The writer in this article after expressing the meaning of skill and control, tries to prove the innatement of sexual instinct according to the Holy Quran, and express the methods of it's satisfaction and self-control. After this the three skills and methods of self-control which are mentioned in the Holy Quran as cognitive and behavioral and spiritual skills.
Attaining salvation which is the philosophy of creating the human being will be possible by acting according to religious rules and not to commit the sins. One of the sins is sexual sin. It is obvious that every one who wants salvation needs to get married in order to satisfy the sexual instinct and if it's not possible for him yet, by correct knowledge he should leave the acts which stimulate the sexual instinct and strengthen his spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innate
  • sexual instinct
  • satisfaction
  • skills