بررسی آراء قاضی سعید قمی در باب اسماء و صفات حق تعالی و مقایسه آن با آراء صدرالمتألهین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

در مسألة اسماء و صفات خداوند، عده‌ای از حکیمان راه تنزیه پیموده‌اند و شماری در مسیر اعتدال گام نهاده‌اند. قاضی سعید قمی (م. 1107 هـ.ق)، در گروه اول قرار دارد که صفات خداوند را پس از نفی در مقام ذات، در مرتبة الوهیت جای داده‌است. او پس از مشترک لفظی دانستن این اسماء و صفات، ورود آن در روایات را از باب اقرار محض دانسته و آگاهی ما از معانی درست این الفاظ را نفی می‌کند این دیدگاه او را بیش از دیگران به نظریة توقیفیت اسماء و صفات الهی نزدیک ساخته است. قاضی سعید تلاش می‌کند با استفاده از روایات ـ هر چند در تفسیر روایات مبانی خود را به‌کار گرفته است ـ صفات خداوند را به سلب مقابلات بازگرداند. نگارنده در این نوشتار به توصیف دیدگاه قاضی سعید پرداخته و در فرازهایی نگاهی تطبیقی به دیدگاه ملاصدرای شیرازی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Ghāzī Sa'īd's Beliefs about God's Names and Attributes and Comparing them with Şadr al-muti'allihīn's views

نویسنده [English]

  • Ali Ghaffarpour
چکیده [English]

There are two kinds of views about God's names and attributes. Some philosophers believe in transcendence, but others are moderate. Ghāzī Sa'īd Qumī (1107 A. H.) is related to the first group, and believes that God's attributes are not part of His essence, but are related to His Divinity. He believes that these names and attributes are homonym, and says that mentioning them in traditions is mere mention of the words and we cannot understand the real meaning of them.
This viewpoint leads him closer than others to the theory, which all these names and attributes have come from God Himself.Ghāzī Sa'īd, by using traditions – although having has used his own basic principles to interpret traditions – tries to prove God's attributes by negating the opposites of them. Viewpoint of Ghāzī Sa'īd is described in this paper, and also, in some phrases, there is a comparative look at the viewpoint of Mullā Şadrā Shīrazī.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the gnosis of God
  • homonymy and content participation of existence
  • homonymy and content participation of attributes
  • negating the attributes of the essence
  • objectivity of attributes and essence