فهرست

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2009.63933

عنوان مقاله [English]

Index

فهرست
سرمقاله
4 تغییر متون درسی و نقد دو توهّم!
علوم ومعارف قرآن
10 شرح صدر در قرآن / مهدی آریان‌فر
29 بررسی جواز و عدم جواز ترجمة قرآن / هادی نورانی
52 اسلام تنها صراط مستقیم در واژگان قرآن / احمد منصوری ماتک
فقه واصول
76 تأملی دربارة «تکرار جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران / میرزامحمد واعظی
95 بررسی قاعدة فقهی «الوقوف» / حسن درجی
105 بررسی تفرّدهای کلامی و فقهی و دیدگاه‌های حدیثی شیخ صدوق
سیّد مهدی نریمانی
فرهنگ و تاریخ
128 مواجهة دینی اسلام و اهل کتاب در عصر نبوی9 / سیّد رضا موسوی
158 اوضاع عرب جاهلی در نهج البلاغه / مهدی سالاری
180 بررسی مفاد صلح امام حسن7 / قاسم جهانی
حوزه و روحانیت
204 بررسی چند درس‌نامة اخلاق
حسین کوهستانی، علی اکبر روحانی مقدم، هادی نورانی
228 نگاهی به درس‌نامة اخلاق ‌‌حوزة علمیة قم / محمد رضا نودهی، سید مصطفی حسنی،
مجتبی معموری، محمد تقی استیری، داوود درویش نیا، علی اکبر دلیری
236 علامة عسکری و تحول در نظام آموزشی حوزه / سیّد رضا موسوی
248 نیم نگاهی به نظام آموزشی حوزة خواهران / فهیمه رئوف
هنر و ادبیات
262 اشعار / سید حسین سیّدی، حسن غلام‌پور دهسرخی، سید ابوالفضل مبارز،
سید حسن مبارز، سید حیدر علوی نژاد، مهدی ایزدپناه توسی
اطلاع رسانی
278
چکیده های عربی وانگلیسی
296