فهرست

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2003.63918

عنوان مقاله [English]

Index

ویژه ی معرفی معاونت آموزش

معاونت آموزش در یک نگاه 3

دوره‌ی جامع فرهنگ و علوم اسلامی 5

مجمع فقه و مبانی اجتهاد 9

انجمن زبان عربی معاصر 13

انجمن فلسفه و عرفان 17

انجمن ادب و هنر حوزه 29

انجمن زبان انگلیسی 35