شناسنامه (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)

چکیده

فصلنامة پژوهشی جُستارهای تطبیقی
دور جدید: سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1391
*
صاحب‌امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، شعبة خراسان‌رضوی
مدیرمسئول و سردبیر: مجتبی الهی خراسانی
مسئول اجرایی: هادی مصباح‌الهدی
*
اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب الفبایی):
رضا برنجکار: دانشیار دانشگاه تهران پردیس قم
علیرضا پیروزمند: عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم
محمدتقی سبحانی: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
هادی صادقی: دانشیار دانشکدة علوم حدیث
احمد مبلغی: دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
عبدالهادی مسعودی: استادیار دانشکدة علوم حدیث
محمدعلی مهدوی‌راد: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس قم
*
مشاوران و ارزیابان این شماره(به ترتیب الفبایی):
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی استادی/ جناب آقای داوود حیدری(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمانی(عضو هیئت علمی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)/ جناب آقای احمد رضوانی(مترجم زبان انگلیسی بنیاد پژوهش‌های آستان‌قدس رضوی)/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس علوی/ جناب آقای مهدی قاسمی(کارشناس خدمات پژوهشی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدعلی قربانی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر مرادی(عضو هیئت علمی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) / جناب آقای ابوعلی النجفی (مترجم زبان عربی بنیاد پژوهش‌های آستان‌قدس رضوی)
*
همکاران این شماره:
حجت‌الاسلام‌ رضا حریری(دبیر حلقة علمی کلام)
سیدرضا علمی حسینی(کارشناس حلقه‌های علمی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)
سید مهدی رضوانی، سید محمود عربی و آلاء جواهری (دبیران حلقة تبلیغی منتدی اللغى العربیى برادران و خواهران)
حجت‌الاسلام‌ محمدسالم حسنی (دبیران حلقة تبلیغیIslamic Panel  برادران)
روح‌الله زینلی (ویراستاری)
سید عباس سلمان‌زاده (نمونه‌خوانی)
محمدرضا میری و حامد امامی (طراحی جلد و چاپ)
مطالب نشریه، الزاماً دیدگاه جستار نیست. جستار در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
پست الکترونیک: jostar@ymail.com
 

عنوان مقاله [English]

-