نگاهی متفاوت به حجیت خبر واحد در اعتقادات

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

نوشتار حاضر، در پی بررسی حجیت اخبار آحاد اعتقادی است. پس از طرحدیدگاه مشهور در این باره، مبنا وعلت این دیدگاه، مورد کنکاش قرار گرفته است. دیدگاه مشهور، عدم حجیت اخبار آحاد درعقاید است. مقدمه‌ی این دیدگاه این است که حجیت خبر واحد و تعبد به آن در صورتی معنا پیدا می‌کند که آن خبر، دارای اثر عملیِ شرعی باشد و اخبار آحاد، دارای چنین اثری نیستند. این مقاله که برگرفته از دیدگاه یکی از دانشوران معاصر اصولی است، در صدد اثبات این مدعاست که اخبار آحاد اعتقادی، نقش بسیار مهمی در ترغیب و ترهیب قوه‌ی عقل عملی  دارد و بر همین اساس، اثر عملی بر آن بار شده و حجیت آن معنا می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Different Look on the Authenticity of Isolated(Wāḥid) Tradition in Beliefs

نویسنده [English]

  • Kāzem Sādeqi Matin
Member of Tradition Scientific Panel
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the authenticity of ideological narration. Having proposed the dominant perspective in this regard, the origin and basis of such a perspective is delved into. The dominant perspectiveis the inauthenticity of the narrations given by a single narrator (āḥād) in beliefs. The introduction to this viewpoint is that the authenticity of the isolated narration and the obligation to it make sense where the narration holds a practical effect in Sharī‘a, but theāḥād narrations do not have such an effect. The following paper which is adapted from the views of a contemporary theologian scholar, seeks to prove that the āḥādnarrations in beliefs play an important role in encouragement of the practical and mental faculty, and accordingly, it has gotten a practical effect so its authenticity makes sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • āḥād traditions
  • ideological traditions
  • legal authenticity
  • suspicion
  • Practical Intellect