تحلیلی بر مسلسلات اهل بیت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

شیعیان ازآنجایی که برای معصومین، همانند پیامبر‌‌‌اکرم (ص) معتقد به درجة والای عصمت می‌باشند، لذا قول و فعل وتقریرمعصومین راهمانند پیامبر (ص) حجت دانسته وآنگاه که یکی از این سهـ بدون مشکل خاصی ازنظرسند ومتن ـ به یکی ازامامان معصوم منتهی گردد،بدون تردیدآنرا می‌پذیرند.اما با مراجعه وبررسی روایات بعضاً با مواردی برخورد می‌کنیم که ائمه، بیانات و حتی در مواردی سیرة عملی خود را از طریق پدران خود به‌صورت سلسله‌وار به پیامبر اسلام (ص) نسبت داده وگوئی خود راجزو راویان حدیث پیامبر (ص) قلمداد نموده‌اند.این رویه [مسلسل‌گویی] درنگاه اولیه بااعتقاد حتمی شیعه بر مرجعیت علمی و عملی ائمة معصومینسازگار نمی‌نماید واین سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا امامان همچون دیگرراویانِ حدیث، ملزم به نقل روایت از طریق مشایخ بوده‌اند؟در این نوشتار سعی گردیده تا با بررسی بخشی از روایاتی که در این زمینه وجود دارند، تا حد ممکن به این شبهه پاسخ داده شود وعلت‌هایی که باعث چنین ‌رخداد رمزآلودی در ذکر احادیث شده‌اند، مطرح گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the Successive Narrations of Ahl al-Bayt

نویسنده [English]

  • Majid Fathi
Member of the Tradition Scientific Panel
چکیده [English]

Given that the Shī‘as believe that the Infallibles are immune from sin just as the Holy Prophet (S.A.W.) is, they consider their sayings, actions, and lecture nots as auhtoritative just as they do for those of Prophet (S.A.W.). Thus, when one of the three is said to belong  to an Imam,without a paricular problem in terms of chain of transmission (sanad) and text, they accept it withouthesitation. However, when we refer to traditions and investigate them, sometimes we encounter cases in which the Imams have attributed their sayings,and in some cases the tradition concerning their actions successively through their forefathers to Prophet (S.A.W.). Thus, it seems that they have considered themselves among the narrators of the Prophet’s traditions. At first, this process [successive narration] does not seem to conform with the absolute belief of Shī‘a about the scholarly and practical authority of the Imams. Therefore, the question comes into mind as to whether the Imams like other narrators of traditions, had to narrate them throughḥadīth masters? The following article  tries to respond to the doubts in this respect as much as possible by analyzing some of the existing traditions and to mention the reasons behind this mysterious incident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditions of Ahl al-Bayt
  • relying
  • succession
  • successive tradition