شناسنامه (ویژه حدیث)

چکیده

فصلنامة علمی ـ فرهنگی جستار
نشریة داخلی دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی و تبلیغی
‌معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
سال نهم، شمارة 31و32، تابستان و پاییز 1390
*
مدیر مسئول: مجتبی الهی خراسانی(معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)
مسئول اجرایی: هادی مصباح‌الهدی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب الفبایی):
مجتبی الهی خراسانی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
محمّدحسن ربانی بیرجندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
علی رضایی تهرانی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
محمّدتقی شوشتری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
علی‌رضا صابری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فرهنگ و تاریخ)
سید مهدی علمی حسینی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
جعفر مرادی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
سید محمّدصادق مرکبی(مدیر گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی)
هادی مصباح‌الهدی(مسئول اجرایی فصلنامة جستار)
سید محمّدحسن مددی الموسوی(مدیر گروه آموزشی زبان)
محمّد نوروزی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)
*
مشاوران و ارزیابان این شماره(به ترتیب الفبایی):
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد الهی خراسانی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمانی / جناب استاد احمد رضوانی / جناب آقای سید مهدی علمی حسینی / استاد ابوعلی النجفی / جناب آقای مصطفی هدایی
*
همکاران این شماره:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد الهی خراسانی(دبیر حلقة علمی حدیث)
کاظم توکلی (کارشناس گروه آموزشی زبان)
سید مهدی رضوانی و آلاء جواهری (دبیران حلقة تبلیغی منتدی اللغى العربیى برادران و خواهران)
ابراهیم داوودی و سمیه نخعی (دبیران حلقة تبلیغیIslamic Panel  برادران و خواهران)
فرامرز آدینه و سید مهدی علمی حسینی (ویراستاری)
سید عباس سلمان‌زاده (نمونه‌خوانی)
کمیل بیک و حامد امامی (طراحی جلد و چاپ)
مطالب نشریه، الزاماً دیدگاه جستار نیست. جستار در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
پست الکترونیک: jostar@ymail.com

عنوان مقاله [English]

-