پژوهشی در اسراف و راه های مقابله با آن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی بلاغ خواهران

چکیده

مصرف گرایی، مصرف بی‌رویه و نابودکردن داراییهای اقتصادی است که متأثر از عوامل متعددی؛ از قبیل فرهنگ عمومی، هنجارها و ارزشها و قوانین حاکم بر جامعه است. دین اسلام بر حفظ مال، تامین نیازهای زندگی، سرمایهگذاری اقتصادی و تامین رفاه زندگی برای خود و افراد تحت‌تکفل با معیار رعایت اعتدال و میانهروی تأکید کرده است. مقاله حاضر با روش اسنادی و کتابخانهای و رویکردی تربیتی با استفاده از آموزههای اسلامی، آثار مصرف‌گرایی در جامعه را بررسی کرده است. نویسنده پس از بررسی راه‌های مقابله با اسراف از جنبۀ فردی، خانوادگی و اجتماعی، نتیجه می‌گیرد که مصرف به‌تنهایی پدیدهای مذموم نیست بلکه مصرف گرایی که اسراف و تبذیر است، آثار منفی داشته و در اسلام مذموم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Research on Wasting and the Ways of confronting it

نویسنده [English]

  • Hosnieh Noroozi
The Member of Sisters’ "Balagh" Scientific Panel
چکیده [English]

Consumerism is uncontrolled consume and destroy economic assets that is affected by various factors such as public culture, norms, values and the rules of the society. Islam has emphasized on preserving properties, providing the life needs, doing economic investments and providing the life prosperity for every individual and his dependents by observing moderation and temperance. This article studies the effects of consumerism in the society by using a library research. It also discusses an educational approach based on Islamic teachings regarding the effects of consumerism in the society. Having investigated the ways of confronting consumerism  from a individual, family and social perspective, the author concludes that not only is consumption a reprehensible phenomenon per se but also that kind of consumerism which is regarded as wasting and extravagance is reprehended in Islam and has got negative effects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption
  • consumerism
  • wasting
  • extravagance
  • Islam