گذری بر معرفت شناسی در فلسفه صدرایی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حکمت (شاخه خواهران) دانش پژوه دوره عالی فلسفه اسلامی

چکیده

از آنجا که معرفت‌شناسی در مباحث فکری عصر جدید، از جایگاه ارجمندی برخوردار است و از بنیادی‌ترین معارف انسانی به شمار می‌رود و نیز گسترة وسیعی از علوم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اهل علم خواه ناخواه با آن رو به رو خواهند بود.
فلسفة اسلامی معاصر نیز، به جهت تبیین اصول اعتقادی و تعمیق آنها در روح و روان انسان و نیز ارائة پشتوانه‌ای قوی بر صحت و ثبات آنها، با معرفت‌شناسی پیوند دارد. امّا این دانش، در اثر انتقال دستاوردهای غربیان در حوزة معرفت‌شناسی، با مسائل جدیدی درگیر شده است که این درگیری همچنان ادامه دارد. از این رو، ضرورت تعمیق و پژوهش در این عرصه، هر چه بیشتر آشکار می‌شود.
پژوهش حاضر، با گذری بر معرفت‌شناسی و پیشیینة آن، به تبیین مؤلفه‌های معرفت‌شناسی در فلسفة صدرالمتألهین می‌پردازد، چرا که صدرا از معدود اندیشمندانی است که در عرصة فلسفه و معرفت‌شناسی مباحث متقن و قابل پذیرشی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of Epistemology in Sadra's Philosophy

نویسنده [English]

  • Batool Azizi
A member of the scientific panel of wisdom ‘Hikmat’ (women's branch) The student of philosophy and Islamic theosophy
چکیده [English]

Scholars would face epistemology, whether they want or not, because it has a valuable status in the modern mental discussions and it is one of the most fundamental sciences of human beings; it has also a vast effect on different sciences.
      Modern Islamic philosophy is linked to epistemology to explicate and deepen the ideological principles in humans’ soul and mind, and also is to present a strong support to prove and fix them. But because of the transfer of westerners’ achievements in the field of epistemology, this knowledge has continually been in contrast with new issues. Therefore the necessity of deep research in this field is clear.
      This research, with an overview of epistemology and its background, tries to explicate the components of epistemology in Sadra’s philosophy because Sadra is one of the few Scholars who presented firm and acceptable discussions in the field of philosophy and epistemology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • Epistemology
  • Islamic Philosophy
  • Sadra's philosophy