بازگشت؛ مقایسه تطبیقی تناسخ و رجعت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حکمت (شاخة خواهران)

چکیده

تناسخ یا عقیده به زایش دوباره، از جهاتی با برخی از آموزه‌های دینی ما مانند رجعت، تشابهاتی دارد. اگر تناسخ باطل است و تعلق روح پس از جدا شدن از بدن اولیه به بدن انسان یا حیوان دیگر امکان پذیر نیست، چگونه می‌توان رجعت را پذیرفت؟ و چگونه مسخ (انتقال روح انسانی به بدن حیوانی) اتفاق می‌افتد؟
این نوشتار در پی آن است تا ویژگیهای تناسخ و انواع آن و رجعت را با بهره‌گیری از منابع دست اول معتقدان به این دو موضوع، بیان کند، تا با تفکیک و مرزبندی دقیقتر، شبهة یکی بودن رجعت و تناسخ پیش نیاید. بررسی و تبیین نظریة «زایش مکرر»، «بازخوانی تناسخ» و بررسی اجمالی «رجعت» از موضوعات مطرح شده در این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Return ‘A Comparison of metempsychosis and Return’

نویسنده [English]

  • Hoori Bayani
Scientific panel of wisdom ‘Hekmat’ (women's branch)
چکیده [English]

Metempsychosis and the idea of living again after death have similarities with some of our religious beliefs like ‘Return’.
      If metempsychosis is not true and attachment of soul to another body after separating from the original one is not possible, how can we accept the idea of return? How does metamorphosis (transferring of spirit to animal’s body) happen? This paper aims to explain characteristics and kinds of metempsychosis and Return, taking advantage of direct sources of those who believe in these subjects, and to prevent from this doubt that transmogrification and return are the same. This paper reviews and explicates the theory of ‘life after death’, ‘transmogrification’ and ‘return’.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • soul
  • Transmogrification
  • Return
  • Karma
  • Nirvana